Obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vymezují vzájemné vztahy kupujícího a prodávajícího pro oblast prodeje softwaru mezi Ing. Oldřichem Florianem (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Prodávající

Ing. Oldřich Florian
Kolébka 1889
664 34 Kuřim

IČ: 65301056 
DIČ: CZ7104093590

Kupující

Je fyzická či právnická osoba, která nakupuje software od prodávajícího.

Kupující vyplní v objednávce takové kontaktní údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky a k vystavení následných dokladů prodávajícím.

Právní vztahy

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího nepojmenované ve VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Kupní smlouva

Podání objednávky ze strany kupujícího je považováno za návrh kupní smlouvy. Uhrazením částky za vydanou fakturu za software kupující potvrzuje svůj souhlas s kupní smlouvou, a také se všeobecnými podmínkami.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

III. Otevírací doba

Objednávky přes internet na adrese https://www.software5p.cz, 24h denně, 7 dní v týdnu

Support na adrese info@software5p.cz s garantovanou dobou odezvy 3 pracovní dny. Garantovaná doba odezvy neznamená vyřešení problému, ale přijetí požadavku. Vyřešení problému je garantováno v době do 30-ti kalendářních dnů v případě chyby a reklamace funkčnosti software, v případě námětů na vylepšení a nových úprav dle samostatné dohody (s ohledem na složitost požadované úpravy).

IV. Cena

Aktuálně platné ceny jsou k dispozici na https://www.software5p.cz. Kupující vždy dostane zboží za cenu platnou v době podání objednávky.

V. Objednávání

Součástí objednávky je i cena celkové objednávky. Tato cena je i součástí potvrzovací zprávy od prodávajícího směrem ke kupujícímu, kterou vzniká kupní smlouva.

Objednávky je možné zasílat prostřednictvím webshopu na adrese https://www.software5p.cz, nebo emailem na adresu info@software5p.cz.

VI. Odstoupení od smlouvy a reklamace

Jelikož jde v tomto případě o software zakoupený a doručený po internetu nelze od smlouvy odstoupit. Kupující může dle práva daného obchodním zákoníkem reklamovat zjištěnou vadu, pokud nalezne nesoulad mezi proklamovanou funkcionalitou (na stránkách https://www.software5p.cz) a obdrženým softwarem.

VII. Platební podmínky

Platba předem bankovním převodem.

VIII. Dodací podmínky

Software je volně ke stažení na stránkách aktualizace https://www.software5p.cz, kupující odpovídá za stažení a instalaci software. Součástí dodávky není tedy nosič, ani instalace software.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 18. srpna 2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Objednávka, úhrada faktury a používání produktů SOFTWARE 5P je možné pouze při souhlasu s těmito VOP. 

 

 

 

Licenční ujednání:

I. Produkty SOFTWARE 5P: 

I.1 Copyright © 2011 Ing. Oldřich Florian

I.2 Produkty SOFTWARE 5P slouží jako pomocné agendy v rozsahu specifikovaném na produktových stránkách https://www.software5p.cz, případně v manuálu k danému produktu.

II. Autorská a licenční omezení:

II.1 Software je autorským dílem ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a požívá ochranu dle tohoto zákona.

II.2 Poskytovatel licence poskytuje tímto uživateli licenci – nepřenositelné právo využívat zakoupený Software v souladu s těmito podmínkami. Uživatel smí používat Software pro vnitřní potřebu své organizace. Použití Softwaru nebo jeho částí k dalšímu prodeji není možné. K užití Softwaru v jiném rozsahu a jiným způsobům včetně šíření a rozmnožování není uživatel oprávněn. Pokud tak učiní, budou proti němu zahájeny příslušnými prostředky právní ochrany kroky k vyvození jeho jak soukromoprávní, tak i trestněprávní odpovědnosti v souladu s českým právním řádem.

II.3 Uživatel bere na vědomí, že Software je vlastnictvím autora a poskytovatele licence a obsahuje autorská práva, jež jsou předmětem zákonné ochrany. Uživatel nesmí zveřejňovat ani prodávat Software jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě.

II.4 Všechna práva, která nejsou uživateli výslovně udělena v těchto podmínkách, mu nepřísluší.

II.5 Uživatel např. nesmí: používat Software současně na více počítačích než je určeno na objednávce; pořizovat rozmnoženiny Softwaru a dále je šířit: půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat se Softwarem; obejít systém ochrany Softwaru.

II.6 Licence umožňuje instalaci a používání zakoupeného Softwaru v jednom okamžiku na jediném počítači uživatele. Při zakoupení většího počtu licencí tak odpovídá počet počítačů uživatele, na kterých lze Software v jednom okamžiku používat, počtu zakoupených licencí.

III. Závazné provozní pokyny pro použití Softwaru:

Software funguje správným způsobem pouze za předpokladu, že uživatel zajistí řádné a kompletní splnění zejména následujících podmínek:

III.1 provozování na počítači, který splňuje podmínky kladené na hardware počítače včetně správné a bezchybné funkčnosti všech součástí a komponent;

III.2 provozování na počítači s úplně a bezchybně nainstalovaným operačním systémem nepoškozeným viry

III.3 při používání Softwaru bude zajištěn dostatek systémových prostředků, tedy např. nebude na počítači v současném běhu velký počet aplikací, čímž dojde k vyčerpání kapacity operační paměti, na disku je dostatek prostoru, externí média nejsou přeplněná atd;

IV. Omezení odpovědnosti:

IV.1 Autor produktu, poskytovatel licence nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným provozováním Softwaru v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

IV.2 Autor produktu, poskytovatel licence nenese odpovědnost ani za škody vzniklé neoprávněným či nesprávným provozováním Softwaru, které vznikly jejímu uživateli či třetím osobám následkem zejména jeho nekompetentnosti pro užití výpočetní techniky, dále nepřipraveností uživatele pro zadání požadovaných údajů, vložením nesprávných a nepravdivých dat uživatele, apod.

IV.3 Autor produktu, poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou nesrovnalostí, chybou, přerušením nebo zpožděním funkčnosti Softwaru.

V. Systémové požadavky:

V.1 Softwarové požadavky:

V.1.1 Operační systém: Windows 7

V.1.2 Běhové prostředí: MS Access Runtime 2010 (případně plná verze MS Access 2010)

V.1.3 Aplikační vybavení: MS Office 2010 (pro použití funkcí exportu do excelu, synchronizace s MS Outlook)